mow mi jak mam to powiedziec anna zywot 3

„Mów mi, jak mam to powiedzieć!” – zestaw do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Tytuł charakteryzowanej pomocy terapeutycznej stawia rodzica lub specjalistę pracującego z dzieckiem w roli językowego eksperta, znawcy i wyroczni w kwestiach dotyczących mowy. „Mów mi, jak mam to powiedzieć! Ćwiczenia do terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” Anny Żywot stanowią terapeutyczną odpowiedź na różnego rodzaju zaburzenia umiejętności posługiwania się mową. Program z pomocą nauczyciela próbuje przeprowadzić dziecko przez kolejne etapy rozwoju mowy. Wpis zawiera analizę oraz wstępną ocenę prezentowanej koncepcji i składających się na nią ćwiczeń.

Zawartość:

 • 78 dwustronnie zadrukowanych kart (awers – 554 ilustracje, rewers – wyrazy, zdania i/lub pytania do ilustracji),
 • broszura ze wskazówkami do pracy,
 • tekturowa teczka mieszcząca karty i broszurę.

Dla kogo?

Dla dzieci z zaburzeniami umiejętności posługiwania się mową o różnej etiologii, m.in. z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • afazją/dysfazją dziecięcą,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • niedosłuchem, głuchotą,
 • niepełnosprawnością intelektualną.

Program proponowany jest także rodzicom dzieci rozwijających się prawidłowo, jako pomoc w kształtowaniu sprawności językowej.

Zalety zestawu

 • czarno-białe konturowe ilustracje, przedstawiające konkretne sytuacje, pozbawione zbędnych szczegółów, które negatywnie mogłyby wpływać na koncentrację dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • obrazki i etykiety drukowane na matowych kartach pozbawionych refleksów,
 • przedstawione i nazywane w trakcie ćwiczeń i zabaw postacie, rzeczy i sytuacje odwołują się do doświadczeń bliskich dzieciom (rutynowe czynności, zdarzenia z życia codziennego, emocje bliskie dziecku),
 • karty z ilustracjami dokładnie opisane instrukcją do ćwiczeń oraz konkretnie nazwaną strukturą językową, która pozwala odnieść ją do poszczególnego etapu programowania języka, tym samym tworzyć różnorodne ćwiczenia o podobnym poziomie trudności i zbliżonej strukturze językowej,
 • 3 poziomy trudności,
 • materiał językowy naśladujący naturalne etapy nabywania języka (wyrazy złożone z sylab otwartych, zdania pojedyncze najczęściej zbudowane z podmiotu i orzeczenia lub podmiotu,orzeczenia i dopełnień, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie).

Po niedługim czasie korzystania z charakteryzowanej pomocy, indywidualnie rozszerzam przedstawione struktury językowe o początkowe schematy z samogłoskami i sylabami, a trudniejsze struktury uzupełniam pominiętym podmiotem. Wszystkie szczegółowo opisane etapy programowania języka przedstawiam we wpisie Programowanie języka.

Etykiety z podpisami do obrazków (czyli w moim zamyśle zdublowany tekst z rewersów karty) byłyby doskonałym dopełnieniem zestawu, wyręczając rodziców/terapeutę w przygotowaniu ćwiczeń. Oczywiście podpisywanie obrazków mające miejsce równolegle przy dziecku ma swoje zalety (czasami jest najważniejszym etapem ćwiczeń – szczególnie dla dziecka uczącego się czytać), ale samodzielne wykonywanie etykiet przed realizacją ćwiczeń okazuje się być czasochłonne.

Podczas zajęć z podopiecznymi rezygnuję z niektórych sugerowanych przez autorkę uproszczeń formy fonetycznej słów (np. jabo – jabłko, łyga – łyżka). W takim wypadku argument maksymalnego ułatwiania artykulacji dziecku do mnie nie przemawia.

Zastosowanie twardszej tektury na pewno zwiększyłoby trwałość i czas użytkowania pomocy. Niestety zwiększyłoby to koszt zestawu. Obecny wygląd, trwałość i jakość pomocy jest adekwatny do ceny.

Schemat przebiegu ćwiczeń

W broszurze przedstawiony jest następujący schemat przebiegu ćwiczenia:

 • rozłożenie ilustracji (ilość uzależniona od możliwości dziecka) i nazwanie obrazków,
 • powtórzenie przez dziecko struktury językowej,
 • w sytuacji pracy z etykietami – przeczytanie przez dziecko etykiet i dołożenie ich pod obrazki,
 • sprawdzenie rozumienia ćwiczonej konstrukcji poprzez poproszenie o podanie obrazka opisanego przez terapeutę,
 • samodzielne opisywanie przez dziecko rozłożonych obrazków,
 • w późniejszych etapach pracy sugeruje się układanie różnorakich sekwencji, historyjek obrazkowych i konstruowanie na ich podstawie krótkich opowiadań.

Wybrane ćwiczenia

Poziom łatwy: orzeczenie (daje) + dopełnienie w bierniku

Powyższe zadanie ma na celu ćwiczenie konstrukcji łączącej orzeczenie (w tym konkretnym wypadku – czasownika „daje”) z dopełnieniem w bierniku. Proponowane słowa są proste pod względem fonetycznym (orzeczenie złożone jest z dwóch sylab otwartych, dopełnieniem są rzeczy, przedmioty bliskie doświadczeniom najmłodszych, zastosowane zostały również ich uproszczone pod względem artykulacyjnym formy). Autorka zaleca rozpocząć od struktur, w których nie zmienia się końcówka fleksyjna dopełnienia. Przygotowanie dwóch kategorii dopełnienia (bez zmiany końcówki i ze zmianą) to doskonały sposób stopniowania trudności w ćwiczeniu.

Dziecko ćwiczy następujące konstrukcje orzeczenia z dopełnieniem w bierniku:

Poziom łatwy: fleksja – KOGO? – dopełniacz

Ćwiczenie skupia się na utrwaleniu zmieniających się końcówek fleksyjnych słów o prostej formie fonetycznej występujących w dopełniaczu liczby pojedynczej. Zadanie dziecka polega na krótkiej odpowiedzi (jednym słowem) na pytanie zadane przez terapeutę/rodzica. Pytanie znajduje się na rewersie karty z ilustracją i dotyczy wyrazów będących odpowiedzią na pytanie KOGO?

Dziecko ćwiczy następujące formy dopełniacza:

Poziom średni: schemat, w którym różne orzeczenia mają to samo dopełnienie (miś)

W zadaniu wskazanie prawidłowej ilustracji i nazwanie jej poprawnym schematem wymaga od dziecka zwrócenia uwagi na znaczenie czynności (różne orzeczenia) dotyczącej tego samego obiektu (to samo dopełnienie).

Dziecko ćwiczy następujące orzeczenia z tym samym dopełnieniem (miś):

Poziom średni: konstrukcja: To jest coś kogoś. / Ktoś mówi: To jest mój/moja/moje…

Opis ilustracji, czyli nazwanie przynależności poszczególnych przedmiotów (np. To jest telefon taty) to pierwszy etap ćwiczenia. Drugie zadanie polega na użyciu mowy niezależnej i zaimka z koniecznością uzgodnienia końcówki fleksyjnej. Dziecko ma wpisać z pomocą terapeuty/rodzica w dymek to, co mówią postaci z obrazka.

W zadaniu ćwiczyć można następujące konstrukcje:

Poziom trudny: konstruowanie pytań: o co te osoby pytają?

Ćwiczenie dotyczy niejednokrotnie trudnej operacji językowej, jaką jest przekształcenie składniowe z formy twierdzącej na pytającą. Rodzajów pytań, jakie za zadanie ma stworzyć dziecko jest ogromna ilość. Sugerowałabym przeprowadzenie ćwiczeń po wcześniejszym pogrupowaniu pytań pod względem składniowej struktury (pytania o podmiot, o okolicznik itp.).

W ćwiczeniu autorka przygotowała ilustracje ćwiczące następujące pytania:

Poziom trudny: konstrukcja: ktoś nie wie, jak coś zrobić

Zadanie zakłada ćwiczenie konstrukcji zdania złożonego podrzędnie dopełnieniowego o następujących schematach konstrukcyjnych:

Całościowy układ materiału

POZIOM ŁATWY

1. Rzeczowniki jednosylabowe

2. Rzeczowniki dwusylabowe

3. Czasowniki

4. Czasowniki: „miś kontra lala”

5. Orzeczenie (ma) + dopełnienie w bierniku

6. Orzeczenie (daje) + dopełnienie w bierniku

7. Orzeczenie (husia) + dopełnienie w bierniku

8. Orzeczenie (łapie) + dopełnienie w bierniku

9. Fleksja (odmiana, wyrazy łatwy pod względem fonetycznym) – KOGO/CO LUBI? – biernik

10. Fleksja (odmiana, wyrazy łatwy pod względem fonetycznym) – KOGO/CZEGO NIE LUBI? – dopełniacz

11. Fleksja (odmiana, wyrazy łatwy pod względem fonetycznym) – KOGO? – dopełniacz

12. Fleksja (odmiana, wyrazy łatwy pod względem fonetycznym) – CZEGO BRAKUJE? – dopełniacz

13. Fleksja (odmiana, wyrazy łatwy pod względem fonetycznym) – KOMU DAJE? – celownik

POZIOM ŚREDNI

14. Schemat zdania z biernikiem: Ktoś rysuje coś

15. Schemat zdania z biernikiem: Ktoś kupuje coś

16. Schemat zdania z biernikiem: Ktoś pokazuje coś

17. Schemat zdania z dopełniaczem: Czego brakuje komuś/czemuś?

18. Schemat zdania z dopełniaczem: Komuś/czemuś brakuje czegoś i czegoś

19. Schemat zdania z narzędnikiem: Z kim / z czymś?

20. Miejscownik: Bajka o kim / o czym?

21. Schemat z dania z celownikiem: …daje coś komuś

22. Schemat zdania z celownikiem: …robi zdjęcie komuś

23. Schemat zdania z biernikiem i celownikiem: Mikołaj przyniósł komuś coś

24. To samo orzeczenie (zbiera) – różne dopełnienia

25. To samo orzeczenie (ubiera) – różne dopełnienia

26. To samo orzeczenie (karmi) – różne dopełnienia

27.To samo dopełnienie (jabłka) – różne orzeczenia

28.To samo dopełnienie (woda) – różne orzeczenia

29. To samo dopełnienie (piłka) – różne orzeczenia

30. To samo dopełnienie (pies) – różne orzeczenia

31. To samo dopełnienie (jajko) – różne orzeczenia

32. To samo dopełnienie (lalka) – różne orzeczenia

33. To samo dopełnienie (miś) – różne orzeczenia

34. Wymienność podmiotów

35. To jest coś kogoś. / Ktoś mówi: To jest mój/moja/moje…

POZIOM TRUDNY/ZAAWANSOWANY

36. Zdania z wyrażeniami przyimkowymi: na czym leży?

37. Zdania z wyrażeniami przyimkowymi: co gdzie wkłada?

38. Zdania z wyrażeniami przyimkowymi: wychodzi / chodzi po czym?

39. Zdania z wyrażeniami przyimkowymi: wraca skąd / od kogo?

40. Ktoś dostał coś od kogoś

41. Ktoś idzie gdzieś po coś

42. Konstruowanie pytań: o co te osoby pytają?

43. Ktoś robi coś i ktoś robi coś

44. Ktoś robi coś i coś

45. Ktoś robi coś, a ktoś robi coś innego

46. Ktoś coś robi, ale dzieje się coś innego

47. Najpierw ktoś robi coś, a potem robi coś innego

48. Ktoś czeka, aż…

49. Ktoś nie wie, jak coś zrobić

50. Ktoś patrzy, jak…

51. To jest lala, która…

52. To jest miś, który…

53. Mowa zależna: ktoś mówi, że…

54.Ktoś mówi, żeby … (ciąg dalszy mowy zależnej)

55. Zdanie pojedyncze ze związkiem zgody

56. Zdanie złożone ze związkiem zgody

57. Czas przyszły/czas przeszły

Moje myślenie życzeniowe jako terapeuty, na widok przypadkowo utrwalonej sceny i załączonej na zdjęciach niżej, sprowadza się do pragnienia, by każde dziecko spotkane na mojej logopedycznej drodze, garnęło się do mówienia i językowych ćwiczeń, jak ta pszczoła do zestawu „Mów mi, jak mam to powiedzieć!”.

mow mi jak mam to powiedziec anna zywot 1 1
mow mi jak mam to powiedziec anna zywot 2 1

Pomoc wydana przez WIR, wiodącą markę publikującą dla nauczycieli, logopedów i rodziców. Recenzowany zestaw do kupienia tutaj.

mow mi jak mam to powiedziec anna zywot 2

Nie chcesz, by ominął Cię kolejny wpis? Polub Przystanek Rodzinka na Facebooku.

Podobał Ci się ten wpis? Podziel się z innymi!

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry